fbpx

Regulamin sklepu

§1. Pojęcia stosowane w Regulaminie

1. Przez „Sklep internetowy” należy rozumieć usługę świadczoną za pośrednictwem sieci Internet w domenie www.redsnake.pl na wszystkich jej stronach i w subdomenach.

2. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma:

Red Snake Sp. z o.o., NIP 8513180483, REGON 360324399, z siedzibą w Szczecinie, ul. Rapackiego 1c/1, 71-467 Szczecin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000535502, oraz zgłoszona do właściwego Urzędu Skarbowego jako podatnik VAT czynny, zwana w dalszej części „Sprzedającym”.

3. Przez „Regulamin” rozumie się niniejszy dokument, zawierający podstawowe pojęcia i postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

4. Sprzedający przyjmuje płatności między innymi za pośrednictwem firmy:

PayU Spółka Akcyjna, NIP 7792308495, REGON 300523444, z siedzibą w Poznaniu, Ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274399.

7. Wysyłki zamówień są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost zwanej dalej „Operatorem logistycznym”.

§2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu internetowego na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. „Konsument” jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221. ustawy Kodeks Cywilny(1).

3. „Przedsiębiorstwo” jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 551. ustawy Kodeks Cywilny(1), niezależnie od formy prawnej prowadzenia tej działalności, dokonujący ze Sprzedającym czynności prawnej związanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. O ile nie wyszczególniono inaczej, przez słowo „Klient” należy rozumieć zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorstwo, o których mowa powyżej, a także wszelkie organizacje działające na podstawie pozostałych przepisów prawa, w szczególności organizacje kościelne i związki religijne.

5. „Towar” jest to przedmiot sprzedaży udostępniony Klientom przez Sprzedającego w jego Sklepie internetowym.

6. Ceny Towaru podane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego z Klientem, zwanymi wspólnie w dalszej części „Stronami umowy”.

§3. Składanie zamówień

1. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób poprzez formularz dostępny w Sklepie internetowym (tak zwany Koszyk).

2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta wszystkich danych umożliwiających dalsze procedowanie zamówienia, w szczególności podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do kontaktu oraz danych teleadresowych do wysyłki Towaru.

3. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Wiążące dla Stron umowy są informacje znajdujące się na stronie Sklepu internetowego przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny. Klient poprzez złożenie zamówienia składa ofertę zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zamówionego Towaru.

6. Po weryfikacji złożonego zamówienia Sprzedający wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w §3. ust. 5. powyżej, i z chwilą w której Klient mógł zapoznać się z jej treścią zostaje zawarta umowa, zwana dalej „Umową sprzedaży”.

7. Termin realizacji zamówienia wynikającego z Umowy sprzedaży jest liczony od momentu otrzymania przez Sprzedającego od Partnera rozliczeniowego wiążącej informacji o rozliczeniu transakcji płatniczej na rzecz Sprzedającego, zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedającego lub złożenia przez Klienta oświadczenia woli o wyborze formy płatności przy odbiorze.

§4. Sposoby zapłaty

1. Klient może zapłacić za zamówienie w następujący sposób:

1) bezgotówkowo poprzez płatności elektroniczne realizowane za pośrednictwem Partnera rozliczeniowego lub przelewem na wskazany przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” numer rachunku bankowego – w przypadku wyboru formy płatności w postaci przedpłaty,

2) gotówką lub za pomocą instrumentów płatniczych przy wykorzystaniu terminala – w przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze.

2. Warunkiem wydania Towaru jest dokonanie przez Klienta zapłaty należności za Towar i koszty jego wysyłki. Należność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zostać uregulowana w przeciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

3. W przypadku nieuregulowania przez Klienta zapłaty należności wynikającej z Umowy sprzedaży w terminie oraz za pośrednictwem jednego ze sposobów przewidzianych w Regulaminie, Umowę sprzedaży Strony umowy uznają za niezawartą, a zamówienie za anulowane.

§5. Wysyłka Towaru

1. Sprzedający realizuje wysyłki zamówionego Towaru za pośrednictwem Operatora logistycznego w formie paczek.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie dwóch dni robocze od dnia, o którym mowa w §3. ust. 7. powyżej, o ile została zawarta Umowa sprzedaży, o której mowa w §3. ust. 6. Wysłanie zamówionego Towaru jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

4. Operator logistyczny realizuje dostawy przesyłek w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych, przy czym zwykle jest to jeden dzień roboczy.

5. Za opóźnienie w doręczeniu przesyłki wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych teleadresowych, w szczególności kodu pocztowego i numeru telefonu do kontaktu, Sprzedający nie odpowiada, jak również za opóźnienia wynikające z pozostałych przyczyn leżących po stronie Klienta, takich jak brak dostępności do odbioru przesyłki, odmowa odbioru czy brak możliwości kontaktu telefonicznego Operatora logistycznego z Klientem.

§6. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Klient powinien dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na formularzu reklamacyjnym na koszt własny. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Klient może odesłać Towar za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu na adres:

TR-AK LOGISTIC

UL. KRZEMOWA 1

73-110 STARGARD

3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Sprzedający odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez ustawę Kodeks Cywilny przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych) lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku towarów używanych).

6. Klient w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sprzedającego w ramach prawa rękojmi:

– wymiany Towaru na nowy,

– naprawy Towaru,

– obniżenia ceny,

– odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

7. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania.

8. Sprzedający rozpatrzy żądania Klienta biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

– łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Towaru,

– charakter wady – istotna czy nieistotna,

– to, czy Towar był wcześniej reklamowany.

9. Sprzedający może odmówić żądaniu Klienta w zakresie wymiany bądź naprawy Towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa Towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru) lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości). W takim przypadku Sprzedający zaproponuje alternatywne rozwiązanie.

10. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)(3).

§7. Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest skuteczne, jeżeli Konsument wyśle Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Ustawy o prawach konsumenta, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej na stronie Sklepu internetowego, poprzez formularz dostępny w Sklepie internetowym w zakładce „Kontakt z nami” lub tradycyjnie w formie papierowej. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Konsument zwraca towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na swój koszt. Konsument może odesłać Towar za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu na adres:

TR-AK LOGISTIC

UL. KRZEMOWA 1

73-110 STARGARD

4. Sprzedający sprawdzi stan odesłanego Towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.

5. Sprzedający zwróci zapłaconą przez Konsumenta należność, o której mowa w §4. ust. 2. powyżej, za pośrednictwem takiego samego sposobu zapłaty, jaki został wykorzystany do jej uregulowania. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie dokonany na kartę.

6. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, poniesione przez niego dodatkowe koszty przekraczające koszt najtańszej dostawy nie zostaną zwrócone. Sprzedający zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego Towaru.

7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. folia grzewcza ucięta na zamówiony wymiar);

– o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy;

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

– w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– zawartej w drodze aukcji publicznej;

– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

10. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorstwu.

§8. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów opublikowanych w Sklepie internetowym (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

2. Znaki towarowe i materiały graficzne opublikowane w Sklepie internetowym stanowią własność intelektualną ich prawnych właścicieli, w szczególności Partnera rozliczeniowego i Operatora logistycznego, lub też ich dalszych partnerów, i mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego na podstawie zawartych z nimi umów.

§9. Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient bądź jego przedstawiciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego i jego partnerów w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, jak również dobrymi praktykami w tym zakresie.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego zostały ujęte w dokumencie dostępnym w Sklepie internetowym w zakładce „Polityka prywatności”.

§10. Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania zdjęć i opisów Towaru oraz składania zamówień, niezbędne jest:

1) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2) dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

3) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu realizacji procesu zamawiania Towaru w Sklepie internetowym).

§11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin sklepu”.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Treść zmienionego Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Sklepu internetowego.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w §11. ust. 2. powyżej.

4. Strony umowy uznają, że zmiany Regulaminu zostały zaakceptowane przez Klienta bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności, o ile Klient nie wypowiedział Umowy sprzedaży do końca upływu okresu, o którym mowa w §11. ust. 3. powyżej, i o ile postanowienia Umowy sprzedaży nie zostały w całości wykonane przed publikacją treści zmienionego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Szczecin, dnia 16.10.2022r.