Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 września 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 września 2021 r.

Zarząd Red Snake S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 11:00 w Szczecinie, przy ulicy Rapackiego 1c/1, w dużej sali konferencyjnej.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbywania się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2020 z zysku z lat przyszłych.
 9. Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
 10. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.
 11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.
 12. Powzięcie uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej
 13. Wolne wnioski i pytania.
 14. Omówienie spraw bieżących.

Wszystkie dokumenty dotyczące punktów porządku obrad przedstawione są do wglądu w siedzibie Spółki (w dni robocze w godz. 8.00 -15.00).

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać na nim prawo głosu osobiście lub poprzez należycie umocowanych pełnomocników.

Następny wpisRead more articles